SKYDAY - Szeroko rozumiane usługi IT

Słowniczek (Definicje)

 1. Usługodawcą i właścicielem serwisu jest firma „Paulina Stopa SKYDAY”, NIP: 6912454917, REGON: 021863816, z siedzibą znajdującą się pod adresem: ul. Paderewskiego 30A/9, 59-225 Chojnów, POLSKA.
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z witryny i serwerów usługodawcy.
 4. Zarejestrowanym użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca konto na serwerach usługodawcy.

 

Rozpoczęcie świadczenia usługi

 1. Podstawą przystąpienia do świadczenia usług jest prawidłowo wypełniony i wysłany przez Usługobiorcę formularz zamówienia oraz w przypadku usług premium, zapłata określonej kwoty. Dokonanie powyższych czynności oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania pieniędzy. Wpłacona kwota zostanie wtedy zwrócona Usługobiorcy.
 3. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego nastąpiła wpłata.

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług Usługobiorcy zgodnych z kryteriami określonymi w formularzu zamówienia przez okres określony w tymże formularzu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją organów administracji publicznej oraz będące wynikiem następstw czynności Usługobiorcy.
 3. Wszystkie planowane prace konserwacyjne mogące utrudnić korzystanie z serwerów będą mieć miejsce między 2:00 a 10:00 czasu polskiego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę oraz Użytkowników.
 5. Usługodawca ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych publicznie przez Usługobiorców oraz Użytkowników w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową, oraz przepisami prawa.
 6. Usługodawca ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Usługobiorców oraz Użytkowników, które według jego uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.
 7. W przypadkach stwierdzenia generowania nadmiernego obciążenia serwera poprzez aplikacje uruchamiane na koncie Usługobiorcy, które mają bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady konta, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny blokady konta i warunkami, których spełnienia umożliwi jej usunięcie.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowego świadczenia usługi na poziomie 99% czasu w skali miesiąca. W przypadku przekroczenia tej wartości za każdą godzinę konserwacji lub Awarii Usługodawca przedłuży czas działania usługi o jeden dzień.

 

Prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz Użytkowników

 1. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie i/lub obraźliwe wobec danej osoby, grupy osób czy też instytucji.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie (w szczególności Użytkowników), którym Usługobiorca udostępnia usługę.
 3. Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę oraz Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 4. Usługobiorcy oraz Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w sposób określony w obowiązującej polityce prywatności.
 5. Wszelkie dane usługobiorców oraz Użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z aktualną polityką prywatności Usługodawcy.
 6. Usługobiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. W przypadku uzasadnionej obawy, iż mogło dojść do kradzieży hasła umożliwiającego dostęp do konta Usługobiorcy, zostanie ono automatycznie zresetowane.
 8. Usługobiorca może usunąć swoje konto w dowolnym momencie kontaktując się z Usługodawcą za pomocą wyznaczonych formularzy kontaktowych lub poczty e-mail.
 9. Usunięcie konta przez Usługobiorcę jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług.
 10. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy następuje usunięcie danych Usługobiorcy z działających systemów oraz zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków.

 

Reklamacje

 1. Usługobiorca może, za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego, złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu o świadczeniu usług przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Użytkownika Usługodawca ma prawo do zablokowania jego konta.
 3. Usługodawca może wprowadzić zmiany do  Regulaminu. Informacja o zmianach musi się pojawić na głównym blogu firmy, oraz zostać wysłana na adres mailowy podany podczas rejestracji. Zmiana staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia informacji.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją właściwego organu administracyjnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.